تصاعد عددی ( حسابی )

اگر تعداد اضلاع چند ضلعی را n فرض کنیم مجموع زوایای n ضلعی برابر 180(n-2) است.

از طرف دیگر اگر در تصاعد عددی تعداد جملات n باشد مجموع جملات برابر  است با          2  / (100+140)n

با مساوی قرار دادن این دو عبارت مقدار n = 6 به دست می آید.

/ 0 نظر / 21 بازدید