معادله توانی

 

نکته :روش حل این معادلات یکسان سازی پایه هاست. سپس نما ها را مساوی هم قرار می دهیم.

بنابراین

                          c            (2-1) 2x-3 = 22.24x -->   23-2x = 24x+2

و بنابراین

                                   3-2x = 4x+2 -->   6x =1 -->   x =1/6

/ 0 نظر / 8 بازدید