مشتق و بهینه سازی

بدیهی است که با مقادیر داده شده طول ساق قائم 6 است.

زیرا
                                  h2 = (2root10)2 - 22 = 36   -->  h = 6

اگر فاصله مورچه را از قاعده بزرگتر x بنامیم. فاصله آن از قاعده کوچک 6 - x خواهد بود.

بنابراین فواصل مورچه از دو راس غیر قائم برابر است با

                                        a2 = 25 + x2  ;  b2 = 9 + (6 - x)2

و مجموع این فواصل برابر است با

                     (y = a + b = root(x2 +25) + root(x2 -12x + 45

و برای یافتن مقدار بهینه این تابع کافیست مشتق آنرا برابر صفر قرار دهیم.

                    (y' = x/root(x2 +25) + (x - 6)/root(x2 -12x + 45

با مخرج مشترک گرفتن صورت کسر را صفر قرار می دهیم

                     xroot(x2 - 12x + 45) + (x - 6)root(x2 + 25) = 0   

یکی از جملات را به طرف دوم تساوی برده و سپس هر دو طرف را به توان دو می رسانیم

                                    (x2(x2 -12x + 45) = (x - 6)2(x2 + 25

با ساده سازی این رابطه داریم

                                                           4x2 - 75x + 225 = 0

و ریشه های این معادله عبارتند از

                              x = (75 +- 45)/8  -->  x = 15 ; x = 3.75

بدیهی است که جواب 15 غیر قابل قبول است.

و با جواب x = 3.75 مقادیر دو فاصله برابرند با

    a = root(25 + 3.752) = 6.25 ; b = root(9 + 2.252) = 3.75

و کمترین فاصله برابر است با

                                            y = a + b = 6.25 + 3.75 = 10   

/ 0 نظر / 4 بازدید