تقاطع دو ارتفاع مثلث

با رسم شکل دیده می شود که دو مثلث قائم الزاویه HOC و ADO متشابه اند.

بنابراین
                                                    AO/CO = DO/HO = DA/HC

در ضمن از فرض مسئله داریم

                               AD = 12  ;  HO = 36  ;  DO = 12/5 = 2.4

بنابراین
                                             C12/HC = 2.4/36  -->  HC = 180

/ 0 نظر / 8 بازدید