تصاعد حسابی

قدر نسبت تصاعد برابر است با

                                                           d= - 91-(-104)= 13
جمله عمومی تصاعد برابر است با
                                         (an= a1+d(n -1)= -104+13(n -1
جمله n ام را برابر صفر قرار می دهیم
                                                    13n - 117= 0  -->  n= 9
بنابراین جمله نهم تصاعد برابر صفر است.

/ 0 نظر / 9 بازدید