معادله همنهشتی

کوچکترین عدد سه رقمی را به شکل 10b می نویسیم.

بنابراین

                                         (پیمانه9)c             13(100+b)=11

و یا
                                          (پیمانه9)c             1300+13b=11

و یا
                                                 (پیمانه9)13b+2=0

و یا
                                                           13b+2=9k

کوچکترین عددی که در این رابطه صدق کند b=4 است.

و عدد مزبور 104 می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید