انبساط طولی

فرض کنید قطر سوراخ به اندازه ای کوچک باشد که فقط چهار مولکول فلز در چهار طرف این سوراخ جای بگیرند.

طبیعی است که بر اثر گرما انرژی جنبشی این مولکولها زیاد شده و از یکدیگر فاصله گرفته و قطر سوراخ بیشتر می شود.

به همین ترتیب اگر قطر سوراخ اولیه را بزرگتر فرض کنیم با همین استدلال قطر سوراخ افزایش می یابد.

/ 0 نظر / 4 بازدید