مشتق چپ و مشتق راست در تابع جزء صحیح

مقدار جزء صحیح به ازای x های کوچکتر از یک ولی در همسایگی آن برابر 2 است.

بنابراین در این فاصله تابع به  f(x) = 2x  تبدیل شده که مشتق آن  f '(x) = 2 است.

بنابراین  f-'(1) = 2  

و مقدار جزء صحیح به ازای x های بزرگتر از یک ولی در همسایگی آن برابر 3 است.

بنابراین در این فاصله تابع به  f(x) = 3x  تبدیل شده که مشتق آن  f '(x) = 3  است.

بنابراین  f+'(1) = 3

در نتیجه :                                         f+'(1) - f-'(1) = 3 - 2 = 1

/ 0 نظر / 97 بازدید