انتگرال لگاریتم طبیعی با روش جزء به جزء

با فرض  u = Lnx  داریم :                                             du = dx/x

و با فرض  dv = dx   داریم :                                                v = x

با جایگذاری مقادیر فوق در فرمول انتگرال جزء به جزء :


                                             A = x.Lnx - $ dx = x.Lnx - x + C

/ 0 نظر / 60 بازدید