تعداد صفر درضرب اعداد

نکته : در اینگونه از مسائل باید تعداد عامل ده و یا به عبارت دیگر تعداد عامل 5 و 2 را بشماریم.

عدد  2020 معادل است با 520*240

عدد 2525 معادل است با 550

عدد 2222 معادل است با 222*1122

عدد 2424 معادل است با 272*324

و اعداد 2121 و 2323عامل 2 و 5 ندارند.

بنابراین تعداد عوامل 5 برابر 70 و تعداد عوامل 2 برابر 134 است.

در نتیجه 70 صفر خواهیم داشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید