باقیمانده تقسیم چند جمله ای

عبارت (p(x) را به این شکل بازنویسی می کنیم

                                             p(x) = (x2+5x+4)(x2+5x+6)+1

برای به دست آوردن باقیمانده به جای x2+5x معادلش یعنی 3 - را قرار می دهیم.

                                                R(x) = (- 3+4)(- 3+6)+1 = 4

نکته اول: یادآوری می کنم که باقیمانده تقسیم (p(x) بر x - a

برابر (p(a می باشد.

نکته دوم : و به همین ترتیب برای به دست آوردن باقیمانده (p(x بر x2+ax+b می توان

در (p(x به جای x2 معادل ax - b - و یا به جای x2+ax معادل b - را قرار داد.

/ 0 نظر / 11 بازدید