نامعادله

نامعادله   x - y < 1  > ١-  را به دو قسمت  x - y < 1  و   x - y  > ١-  تبدیل می کنیم.

نامعادله اول به صورت  y > x - 1 تبدیل میشود

و بیانگر فضای بالای خط  y = x - 1 است.

نامعادله دوم به صورت  y < x + 1  تبدیل شده

و بیانگر فضای زیر خط  y = x + 1  است.

بنابراین ناحیه مورد نظر نواری از صفحه  R2  و مابین این دو خط است .

/ 0 نظر / 7 بازدید