روش جزء به جزء در انتگرال نامعین

با فرض  u = x  داریم                                                      du = dx

و با فرض  dv = cosx.dx  داریم                                         v = sinx

با جایگذاری این مقادیر در فرمول انتگرال جزء به جزء :

            A = uv - $ v.du = x.sinx - $ sinx.dx = x.sinx + cosx + C

/ 0 نظر / 329 بازدید