اعداد اول

مورد اول اشتباه است زیرا حاصل تقسیم عدد مورد نظر بر یک عدد اول بین 100 و 200 همواره دارای باقیمانده یک خواهد بود.

مورد دوم نیز اشتباه است زیرا 2n فقط بر دو و توانهایی از دو بخش پذیر است.

مورد سوم صحیح است زیرا عدد مورد نظر حتما" زوج بوده و بر عدد اول 2 بخش پذیر است.

(زیرا اعداد اول بین 100 تا 200 همگی فرد بوده و حاصلضربشان نیز فرد است.)

/ 0 نظر / 15 بازدید