تقعر منحنی و نقطه عطف

ابتدا مشتق اول و دوم تابع را می یابیم :

                                                        (y' = 2x + 1/2.root(x    

                (y" = 2 - 1/4x.root(x) = (8x.root(x) -1)/4x.root(x

با صفر قرار دادن صورت کسر "y نقطه عطف منحنی را می یابیم :


                                           8x.root(x) -1= 0  -->  x= 1/4   

با نوشتن جدول تغییرات علامت " y در فاصله 0 تا 1 دیده می شود که در فاصله 0 تا 1/4 علامت "y منفی و در فاصله 1/4 تا 1 علامت "y  مثبت است .

بنابراین منحنی تابع در فاصله اول دارای تقعر رو به پایین و در فاصله دوم دارای تقعر رو به بالاست.

/ 0 نظر / 23 بازدید