مشتق انتگرال معین

نکته :مشتق انتگرال معین در فاصله دینامیک u تا v از دستور زیر محاسبه می شود :

                          ( f(t).dt)' = v'.f(v) - u'.f(u $) (از فاصله u تا v )
بنابراین :
                                             (F'(x) = 2x.Ln(x2 + 1) - 0.Ln(1  

در نتیجه                                                            F'(2) = 4Ln5

/ 0 نظر / 10 بازدید