تابع متناوب

با رسم تابع f در بازه (١و١-) دیده می شود که شکل تابع به صورت دندان اره ای است که در آن f(1) = -1 و f(0) = 0  و نیز f(-1) = -1 می باشد.

با در نظر گرفتن دوره تناوب 2 دیده می شود که همین شکل در

بازه (٧١- و ٧٣-) نیز وجود دارد.

بنابراین مقدار تابع در نقطه  x = -71.9 برابر مقدار تابع در نقطه x = 0.1 می باشد یعنی :


                                                  f(-71.9) = f(0.1) = - 0.1

/ 0 نظر / 8 بازدید