تبدیل لاپلاس و قضیه اول انتقال

ابتدا مورد تابع کلی (eax.f(x را بررسی می کنیم

      (l{eax.f(x)} = $ e-sx.eax.f(x).dx = $ e(a - s)x.f(x).dx = F(s - a

بنابراین در مثال بالا هم از آنجاییکه تبدیل لاپلاس تابع توانی برابر است با

                                                                    l{xn} = n!/sn+1

در نتیجه تبدیل لاپلاس تابع مورد نظر برابر است با

                                                       l{eax.xn} = n!/(s - a)n+1

/ 0 نظر / 76 بازدید