جواب سوال مینا - فرمولهای پیشرفته مشتق

جواب سوال اول :

همانطور که در بحث مسائل تابع و حد و رسم نمودار توابع جزء صحیح از نمونه مسائل حل شده دیده شد برای مشتق گیری از این توابع آن را به اجزایی کوچکتر در فواصل جزئی تبدیل کرده و از عبارت حاصله در هر فاصله جداگانه مشتق بگیرید.

جواب سوال دوم :

مشتق ex برابر ex و مشتق eu برابر u'.eu است.

مشتق ax برابر ax.Lna و مشتق au برابر u'.au.Lna است.

مشتق Lnx یا همان logex برابر  x / ١ و مشتق Lnu برابر u'/u است.

مشتق logax برابر x).logae / ١)و مشتق logau برابر u'/u).logae ) است.

مشتق uv برابر 'uv.v'.Lnu+v.uv-1.u است.

جهت اثبات فرمولهای فوق به کتب ریاضی دانشگاهی مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 1303 بازدید