حد تقسیم تابع رادیکالی

نکته : می دانیم که  lim (xa -1)/(x -1) = a وقتی x به 1 میل کند.

ابتدا صورت وخرج کسر را از حالت رادیکالی خارج نموده و آنها را به شکل نمایی می نویسیم

                                                      (A = lim (x1/5 -1)/(x1/3 -1

اگر صورت و مخرج کسر را بر x-1 تقسیم کنیم

دو کسر  (x1/5 -1)/(x -1) و (x1/3 -1)/(x -1) را خواهیم داشت

که حد کسر اول 1/5 و حد کسر دوم 1/3 و حاصل نهایی حد 3/5 خواهد شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید