همگرایی و واگرایی دنباله

حد جمله عمومی هر دنباله را وقتی n به سمت بی نهایت میل می کند می یابیم :

حد جمله اول از سمت چپ برابر  1-+0  ویا 1 -+ است (بین مثبت و منفی یک در نوسان است) . پس دنباله واگراست .

حد جمله دوم نیز به همین ترتیب است.

حد جمله سوم 1 -+ تقسیم بر بی نهایت یعنی صفر است . پس دنباله به عدد صفر همگراست .

حد جمله چهارم 1-+1 یعنی یا 0 و یا 2 است . پس این دنباله نیز واگراست .

/ 0 نظر / 5 بازدید