احتمال در پرتاپ سکه

فرد A اولین پرتاب کننده است که با احتمال p = 1/2 شیر می آورد و برنده می شود.

اگر A با احتمال p = 1/2 خط بیاورد دومین پرتاب کننده B است که با احتمال p = 1/2 * 1/2 = 1/4 شیر می آورد و برنده می شود.

اگر B نیز با احتمال p = 1/2 * 1/2 خط بیاورد سومین پرتاب کننده یعنی C با احتمال  p = 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 شیر می آورد.

بنابراین جمع احتمال شیر آوردن B و C برابر است با

                                                             p = 1/4 + 1/8 = 3/8

بنابراین احتمال برنده شدن A به B یا C برابر است با

                                         P(A)/P(BUC) = (1/2) / (3/8) = 4/3

/ 0 نظر / 7 بازدید