فاکتوریل

هر فاکتوریل را جداگانه محاسبه می کنیم

                                ! 2 =2  , ! 4 =24  , ! 6 =720  , ! 8 =40320 

و داریم
                                                   2+24+720+40320 = 41066

از عدد 10 به بعد تمامی فاکتوریلها دارای حداقل دو صفر در سمت راستشان هستند.

بنابراین دو رقم سمت راست مجموع کل نیز همین 66 خواهد شد.

/ 0 نظر / 13 بازدید