دایره محیطی مثلث

نکته :رابطه a=2RsinA را در دایره محیطی مثلث داریم.

بنابراین با توجه به تساوی کسرهای  a/sinA و b/sinB  مقدار sinB برابر با کسر 2 / root3 به دست می آید.

بنابراین زاویه B یا 60 درجه و یا 120 درجه است.

اگر زاویه B = 60 باشد مثلث قائم الزاویه شده و طول ضلع سوم برابر 24 خواهد شد.

و اگر زاویه B = 120 باشد مثلث متساوی الساقین شده و در نتیجه طول ضلع سوم نیز 12 است.  

/ 0 نظر / 23 بازدید