پیوستگی تابع

حد راست تابع در x-->2 برابر 1 - 4 =3 است.

حد چپ تابع در x-->2  برابر 4+1=5 است.

از آنجاییکه تابع در x=2 پیوستگی چپ دارد بنابراین مقدار آن در این نقطه برابر حد چپ تابع یعنی 3 است.

از طرف دیگر  f(3) = 9 -1= 8  

بنابراین  f(3) - f(2) = 8 - 3 = 5

/ 0 نظر / 8 بازدید