مرکز تقارن و نقطه عطف تابع درجه سوم

نکته : تابع درجه سوم متقارن است و نقطه عطف تابع همان مرکز تقارن تابع است .

بنابراین اگر از این سه نقطه ذکر شده نقطه وسطی را A بنامیم نقطه A همان نقطه عطف است که مختصات آن با صفر قرار دادن مشتق دوم تابع به دست می آید .

                                             y' = -x2 +2x  -->  y" = -2x + 2  

                      y" = 0  -->  x = 1  -->  y = -1/3 + 1 + 4/3 = 2

از آنجاییکه خط y = m نیز از این نقطه می گذرد

بنابراین                                                                 m = y = 2

/ 0 نظر / 55 بازدید