کنکور 90 و مشابهت آن با مسائل مطرح شده در این وبلاگ - رشته تجربی

سوال 126 محاسبه لگاریتم  post 163
سوال 127 معادله مثلثاتی  post 216
سوال 128 تصاعد هندسی  post 212
سوال 129 تعداد اعداد چهار رقمی   post 321
سوال 132 ترکیب توابع  post 71 - post 72 - post 198 - post 423
سوال 133 یافتن (f(x از (f(u قبلی    post 383
سوال 134 رفع ابهام حد با ضرب مزدوج  post 149 - post151 - post 153 - post 160
سوال 135 پیوستگی تابع  post 69 - post 102 - post 155 - post 398
سوال 136 آهنگ تغییر متوسط و لحظه ای تابع  post 82
سوال 137 مشتق ترکیبی  post 94 - post 95
سوال 140 احتمال دختر و پسر  post 345
سوال 142 ریشه های معادله درجه دوم  post 395
سوال 143 مجانب مایل توابع کسری  post 162
سوال 144 مشتق تابع قدر مطلق  post 117 - post 179
سوال 145 مماس در تابع ضمنی  post 12 - post 13 - post 45 - post 377 - post 400
سوال 146 نقطه عطف  post 133 - post 373
سوال 147 نقطه عطف و اکسترمم تابع  post 133 - post 373
سوال 148 معادله دایره  post 262
سوال 149 معادله بیضی و طول وتر  post 270 - post 275
سوال 150 محاسبه انتگرال با روش رسم نمودار post 73 - post 375
سوال 151 محاسبه انتگرال با ساده سازی کسر  post 385
سوال 152 و 153 و 154 مثلثهای متشابه  post 470           

/ 0 نظر / 5 بازدید