محیط و مساحت مثلث

نکته مهم : توجه کنید که مساحت مثلث اصلی با مساحت مثلثی که با a و b و 2m ساخته می شود برابر است.

نکته دوم : اگر محیط مثلث را 2p بنامیم مساحت آن طبق فرمول هرون برابر است با

                                                    (S2 = p(p - a)(p - b)(p - c

اما از چهار گزینه فوق مساحت گزینه آخری بزرگتر است.

زیرا
                                                          2p = 4 + 4 + 6 = 14

و بنابراین
                  S2 = 7(7 - 4)(7 - 4)(7 - 6) = 63  -->  S = 3root7

/ 0 نظر / 5 بازدید