تابع قدر مطلقی زوج

نکته : در تابع زوج همواره داریم (f(-x) = f(x

ابتدا (f(-x را می یابیم

                            |f(-x) = |-x+2|+|- x -2| = |x -2|+a|x+2

نکته : قدر مطلق x -2 با قدر مطلق x+2 -   و نیز قدر مطلق x -2 - با قدر مطلق x+2 برابر است.

با دقت در عبارت (f(-x دیده می شود که به ازای a=1 این عبارت با (f(x برابر می شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید