جذر توان دوم یک عدد

با توجه به اینکه طرف اول تساوی  یعنی (root(x2  همواره مثبت و از لحاظ مقدار برابر قدر مطلق عدد x است 

نتیجه می گیریم که طرف دوم نیز باید همواره مثبت باشد.

بنابراین باید عدد x همواره منفی یا برابر صفر باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید