باقیمانده تقسیم چند جمله ای

عبارت مورد نظر را به این شکل بازنویسی می کنیم

                                        P(x) = (x2 -1)2(x+1)+x2(x2 -1) -1

باقیمانده از جایگذاری x2 = 1 در (P(x به دست می آید

                                                                           R(x) = - 1

یادآوری می کنم که

نکته اول: باقیمانده تقسیم (p(x بر x - a برابر (p(a می باشد.

نکته دوم : و به همین ترتیب برای به دست آوردن باقیمانده (p(x بر x2 - a می توان در (p(x به جای x2 معادل آن یعنی a  را قرار داد.

/ 0 نظر / 6 بازدید