اکسترمم نسبی - ماکزیمم و مینیمم نسبی

الف اشتباه است زیرا برای مثال در تابع |y=|x  در نقطه x= 0 تابع مینیمم است ولی مشتق آن در این نقطه صفر نیست.

ب اشتباه است مثلا" در تابع [y= [x در نقطه x= 0 تابع مینیمم دارد ولی از چپ پیوسته نیست.

د  اشتباه است مانند همان تابع الف که مشتق چپ و راست آن در x=0 نابرابرند.

ج صحیح است مانند توابع بالا که در همسایگی x= 0 تعریف شده اند.

/ 0 نظر / 35 بازدید