مشتق انتگرال

نکته :مشتق  f(x).dx $ از فاصله (v(x تا (u(x برابر است با

                                                         ((u'(x).f(u(x)) - v'(x).f(v(x

در اینجا f(x)=sinx3 است بنابراین


                                         A=(x2+5)'.sin(x2+5)3 - (x2)'.sin(x2)3

و یا
                                                      A=2x.sin(x2+5)3 - 2x.sinx6

/ 0 نظر / 15 بازدید