دیفرانسیل و مقدار تقریبی

تابع  f(x) = sinx  و نقطه مرجع x  برابر x = 300  و 

مقدار دلتا x  برابر  x = 10& است.

بنابراین از یک طرف داریم :

             f = f(x + &x)  - f(x) = f(290) - f(300) = sin290 - 0.5&

و از طرف دیگر :

(f = f '(x).&x = cosx.&x = (root3/2).(-10) = (root3/2).(- pi/180&

بنابراین :

                             sin290 - 0.5 = (-root3.pi)/360 = - 0.015  

و از آنجا                                                        sin290 = 0.484

(علامت & به جای علامت دلتا به کار رفته است.)

/ 0 نظر / 242 بازدید