مساحت چندضلعی ها

محیط هر سه را 6a فرض می کنیم. هر ضلع مربع برابر 1.5aشده و مساحت آن برابر 2.25a2می شود.

هر ضلع مثلث برابر 2a شده و ارتفاع آن برابر a.root3  و مساحت آن برابر a2.root3 یا تقریبا" 1.7a2 است.

هر ضلع شش ضلعی برابر a بوده و ارتفاع هر قاعده آن برابر a.root3/2   و مساحت آن برابر 6a2.root3/4   یا تقریبا" برابر با 2.5a2 است.

بنابراین مساحت شش ضلعی از همه بیشتر و مساحت مثلث از همه کمتر است.

/ 0 نظر / 52 بازدید