حد تانژانت

واضح است که حد فوق به صورت ضرب صفر در بینهایت بوده و باید رفع ابهام شود.

برای رفع ابهام از مجهول معاون u = pi/4 - x استفاده می کنیم

                         A = lim tan(pi/2 - 2u).tanu = lim cot2u.tanu

و برای تبدیل صورت ابهام به 0/0 داریم

                                                             A = lim tanu/tan2u

و چون u به صفر میل می کند بنابراین در حد tan u با u برابر است

                                                             A = lim u/2u = 1/2

/ 0 نظر / 15 بازدید