محاسبه دترمینان

سطر دوم و سوم از دترمینان دوم را در منفی یک ضرب می کنیم.

بنابراین دترمینان آن تغییری نخواهد کرد.

                                                          و     c|2a    c-b    c-d|c
                                                          و     c|b       c        0|c
                                                          و     c|-b      c      2d|c

حال هر دو دترمینان دارای سطور مشترک دوم و سوم می باشند.

بنابراین جمع آن دو دترمینانی با همان سطر دوم و سوم است ولی درایه های سطر اول با هم جمع می شوند.

                                                          و     c|3a     0        0|c
                                                          و     c|b       c        0|c
                                                          و     c|-b      c      2d|c

اما این ماتریسی پایین مثلثی است و دترمینان آن از ضرب درایه های قطر اصلی به دست می آید که 6acd خواهد شد

/ 0 نظر / 31 بازدید