قدر نسبت تصاعد هندسی

جملات تصاعد حسابی عبارتند از

                                            a1=a , a9=a+8d , a49=a+48d

نکته : در هر تصاعد هندسی برای سه جمله متوالی آن رابطه  b1.b3=b22 صادق است.

بنابراین

                                         a.(a+48d)=(a+8d)2  -->  a=2d

بناراین جملات تصاعد حسابی عبارتند از

                                               a1=2d , a9=10d , a49=50d

نکته : قدر نسبت تصاعد هندسی برابر  q= bn / bn-1 است.

بنابراین

                                                               q= 10d/2d = 5

 

/ 0 نظر / 73 بازدید