حد توابع قدر مطلق

در حد راست وقتی  +x-->1 مقدار هم ارز قدر مطلق مثبت می شود بنابراین :


               lim y = lim (x2-1)/(x-1) +x+1= lim x+1 + x+1 = 4

در حد چپ وقتی  -x-->1  مقدار هم ارز قدر مطلق منفی می شود بنابراین :


              lim y = lim -(x2-1)/(x-1) +x+1= lim - x -1 + x+1= 0

بنابراین مجموع حد چپ و راست 4 است .

/ 0 نظر / 123 بازدید