حد و رفع ابهام ضرب صفر در بی نهایت

نکته : حد این تابع به صورت ضرب صفر در بی نهایت است . برای رفع ابهام اینگونه از حدها تابع را به صورت 0/0 تبدیل نموده و برای رفع ابهام یا ریشه مشترک صورت و مخرج را حذف می کنیم یا از قاعده هوپبتال استفاده می کنیم.

در اینجا ابتدا تابع را به شکل  f(x) = (x - pi/2)/cotx  می نویسیم و سپس از هوپیتال داریم :


                                     lim f(x) = lim -1/(1+cot2x) = -1/1 = -1  

/ 0 نظر / 195 بازدید