حجم متوازی السطوح و ضرب مختلط سه بردار

اولا" عبارت (a.(b*c معادل حجم متوازی السطوح بنا شده بر این سه بردار است.

ثانیا" عبارت چهارم و سوم به علت خاصیت جابه جایی ضرب داخلی بردارها برابرند.

ثالثا" اگر در عبارت اولی یعنی (a.(c*b مقدار a را به b و b را به c و c را به a تبدیل کنیم عبارت سوم به دست می آید.

بنابراین عبارت دوم یعنی (a.(b*c با سایرین تفاوت دارد.  

/ 0 نظر / 325 بازدید