دامنه تابع جزء صحیح

نکته : در توابع کسری برای تعیین دامنه باید نقاطی که مخرج کسر را صفر می کنند بیابیم.

اگر x بین 0 و 1 باشد مخرج برابر M = 0 -1= -1 است.

به همین ترتیب در باقی فواصل اعداد صحیح نیز مخرج برابر 1- می شود.

اما اگر x دقیقا" برابر یکی از این اعداد صحیح باشد مخرج صفر می شود.

مثلا" اگر x=2 باشد داریم  M = 2 - 2 = 0

بنابراین دامنه این تابع R - Z می باشد.

/ 0 نظر / 198 بازدید