احتمال

با فروش 1000 بیمه نامه 6000 تومانی شرکت مبلغ 6000000 = 1000*6000 به دست می آورد.

با فرض اینکه 0.007 از این 1000 نفر یعنی 7 نفر از شرکت غرامت بگیرند کل غرامت برابر
با 3500000 =7*500000 تومان می شود.

بنابراین حداقل سود شرکت برابر 2500000 = 3500000 - 6000000 تومان خواهد بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید