مجموع و تفاضل دو زاویه

نکته :         cos(a+b)=cosa.cosb - sina.sinb

و                sin(a+b)=sina.cosb+sinb.cosa

بنابراین 3x را برابر 2x+x گرفته و صورت کسر برابر

              cos2x.cosx - sin2x.sinx+sinx.sin2x = cos2x.cosx

و مخرج کسر برابر

              sin2x.cosx+sinx.cos2x - sin2x.cosx = sinx.cos2x

خواهد شد.

و بعد از ساده کردن داریم                                   A = cotx

نکته : شرط اول مسئله جهت جلوگیری از صفر شدن مخرج کسر اولیه است.

/ 0 نظر / 34 بازدید