معادله درجه دوم و تصاعد هندسی

نکته : در هر تصاعد هندسی حاصلضرب دو جمله غیر متوالی برابر توان دوم جمله وسطی است.(چرا؟)

بنابراین :

                                 x'.x"=c/a=2m-1 , x'.x"=m2 --> m2=2m-1

و یا
                                      m2-2m+1=0 --> (m-1)2= 0 --> m=1

/ 0 نظر / 9 بازدید