انتگرال جزء به جزء با روش جدول 2

همانطور که در post54 دیده شد حاصل این انتگرال برابر است با

                                        c- x2.cosx + 2x.sinx + 2cosx

در روش جزء به جزء فرض می کردیم که u = x2 و dv = sinx.dx

بنابراین جدول انتگرال به این شکل است

                                                             c+       x2       sinx
و                                                         c-       2x       - cosx
و                                                          c+        2       - sinx
و                                                           c-        0        cosx

و جواب انتگرال برابر است با

    c+x2(- cosx) - 2x(- sinx)+2cosx = - x2.cosx+2x.sinx+2cosx

/ 0 نظر / 97 بازدید