نگاشت خطی

اگر فرض کنیم نقطه (M(a,b با این نگاشت به نقطه ('N(a',b تبدیل شود

اولا" نقطه N بر روی خط  2y + x = 0 واقع است.

بنابراین
                                                                       2b' + a' = 0

ثانیا" شیب خط MN با شیب خط  y = 2x برابر است.

بنابراین
                                                             c(b - b')/(a - a') = 2

و با حل این دو معادله طول و عرض نقطه N را بر حسب طول و عرض نقطه M می یابیم.

                               (a' = (-2/5)(b - 2a)  ;  b' = (1/5)(b - 2a

بنابراین تبدیل مزبور عبارت است از

                                ((T(x,y) = ((-2/5)(y - 2x) , (1/5)(y - 2x

/ 0 نظر / 6 بازدید