نامساوی و همسایگی

برای تبدیل این دو نامساوی ابتدا عدد a را از هر دو طرف نامساویها تفریق می کنیم

                                                  x - a<- a -1   ,   x - a>3 - a 

برای یکسان شدن قدر مطلق طرف دوم هر دو نامساوی داریم

                                                           a+1=3 - a  -->  a=1

بنابراین دو نامساوی تبدیل می شوند به

                                                            x -1<-2   ,   x -1>2

و در انتها با تجمیع این دو نامساوی داریم                       x -1|>2|

 

/ 0 نظر / 52 بازدید