مقاطع مخروطی

اولا" باید سطح مخروطی را به صورت دو مخروط از سر به هم چسبیده در نظر بگیرید.

ثانیا"
اگر صفحه قاطع عمود بر محور مخروط باشد مقطع دایره است.   

اگر صفحه قاطع مایل بر محور مخروط باشد مقطع بیضی است.

اگر صفحه قاطع موازی مولد محور مخروط باشد مقطع سهمی است.

اگر صفحه قاطع موازی محور مخروط باشد مقطع هذلولی است.

/ 0 نظر / 17 بازدید