حد تابع لگاریتمی و نمایی

نکته اول : lim loga(1+x) / x = logae وقتی x به 0 میل کند.

نکته دوم : می دانیم که  lim (ax -1)/x = Lna وقتی x به 0 میل کند.

صورت و مخرج کسر را بر x تقسیم می کنیم.

طبق نکته اول حد صورت برابر loge است.(در پایه 10 )

و طبق نکته دوم حد مخرج برابر Ln10 و یا loge10 است.

نکته سوم : logba معکوس logab است.

بنابراین
                                             A= log10e / loge10 = (loge)2

/ 0 نظر / 107 بازدید